Algemene Voorwaarden

ONTWERP 

Het ontwerp wordt door de klant goedgekeurd, alvorens in productie gebracht. De ontwerper is niet verantwoordelijk voor de door de klant geleverde inhoud (tekst en beeld) van het ontwerp en eventuele (kleur)verschillen na het in produktie brengen.

AUTEURSRECHT 

Ontwerpen, lay-out en andere grafische voorstellen -al dan niet in productie gebracht- mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ontwerper, door welk middel ook worden verveelvuldigd, nagemaakt of doorgegeven. 

BETALINGSVOORWAARDEN 

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum wordt de vervallen schuld van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekstelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10% op het factuurbedrag met een minimum van €37,00. Eveneens is er -bij niet betaling op de vervaldag- van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlrente van 1% per maand verschuldigd.

BEVOEGDHEID

Alle geschillen spruitend uit of in verband met leveringen of facturaties behoren tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken in Sint-Niklaas.