Algemene Voorwaarden

Identificatie en toepassingsgebied

Kaplus BV (verder aangeduid als kaplus) is gevestigd te Kallobaan 106, 9120 Beveren, BTW: BE0791.697.073, domodel.net/kaplus. 

De gevolgen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van kaplus zijn gedekt door een verzekering aangegaan bij de maatschappij KBC verzekeringen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, KBO 0403.552.563, met een maximale dekking van 250.000,00 EUR (met dien verstande dat voor immateriële schade een maximale dekking van 25.000,00 EUR wordt verleend).

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door kaplus geleverde prestaties en gaan voor op de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden in een door kaplus voor akkoord ondertekend schriftelijk beding.

Omvang van de opdracht en vergoeding

 • Kaplus voert opdrachten uit van grafisch ontwerp en webdesign.
 • Kaplus en de opdrachtgever bepalen in onderling overleg het precieze voorwerp van de opdracht van kaplus alsook de corresponderende vergoeding.
 • Het ontwerp van kaplus wordt niet in productie gebracht zonder goedkeuring van de opdrachtgever. 
 • Kaplus is niet verantwoordelijk voor de inhoud die de opdrachtgever aanlevert en voor mogelijke (kleur)verschillen van het ontwerp nadat het in productie wordt gebracht.

Betalingsvoorwaarden

 • De facturen van kaplus gelden als aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurd binnen de 8 kalenderdagen na kennisgeving van de factuur.
  De facturen zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen.
 • Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen factuur maakt alle facturen ten aanzien van de opdrachtgever opeisbaar.
 • Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag ven rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bovendien is als schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR. 
 • Het niet-tijdig betalen van facturen geeft kaplus het recht haar werkzaamheden op te schorten, op risico van de opdrachtgever.
 • Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis waarvan kaplus de ontbinding van de overeenkomst kan vaststellen of vorderen. 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van kaplus is beperkt tot de mate waarin en ten belope van het bedrag waarvoor zij is verzekerd, zoals toegelicht in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

Auteursrechten

Niettegenstaande de betaling van ereloon, behoudt kaplus alle intellectuele eigendomsrechten op de gemaakte ontwerpen, lay-out en andere grafische voorstellen. Kaplus heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke (re)productie ervan.

Privacy

Bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens respecteert kaplus zowel de Belgische als de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Kaplus werkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG of GDPR”). 

Betwistingen – bevoegdheden van rechtbanken

Al de overeenkomsten met kaplus zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde.